രക്ത ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല പച്ചക്കറി ബീറ്റ്റൂട്ട്.  

02 JUNE 2024

TV9 MALAYALAM

ബീറ്റ്റൂട്ടിൻ്റെ നൈട്രേറ്റ് സാന്ദ്രത രക്തക്കുഴലുകളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കും

കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദവും മെച്ചപ്പെട്ട രക്തപ്രവാഹവും ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഹൃദയാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കും

ബീറ്റ്റൂട്ടിന് കുറഞ്ഞ ഗ്ലൈസെമിക് സൂചിക ഉള്ളതിനാൽ, രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിലനിർത്തുന്നു.

രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാര

ആരോഗ്യമുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ സമന്വയത്തിന് ആവശ്യമായ ഇരുമ്പും ഫോളേറ്റും ബീറ്റ്റൂട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

ഇരുമ്പും ഫോളേറ്റും

ബീറ്റ്റൂട്ട് ഉപഭോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് പേശികളിലേക്കുള്ള രക്തയോട്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു

രക്തയോട്ടം

ബീറ്റ്റൂട്ടിലെ നൈട്രേറ്റുകൾ രക്തക്കുഴലുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

രക്തക്കുഴലുകളുടെ പ്രവർത്തനം

വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണത്തിനും നികുതി അടയ്ക്കണോ? എത്ര പവൻ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. കൂടുതലറിയാം.